Browse Bengali to English Dictionary Words Alphabetically

                                                                               

Words On Page: অ

 1. অপর যে-কেহ
 2. অপহারক
 3. অনীক
 4. অক্সিজেনের অভাব
 5. অক্সিজেনের ঘাটতি
 6. অন্বেষণ
 7. অনুসন্ধান
 8. অধিত্যকা
 9. অ্যালুমিনিয়ম-ঘটিত আকরিক
 10. অজ্ঞাতপরিচয়
 11. অস্বভাবী
 12. অস্বভাবিক
 13. অদ্ভুত
 14. অনিয়মিত
 15. অস্বভাবিকতা
 16. অপ্রতিসম
 17. অসমজ্ঞ্জস
 18. অসমাঙ্গ
 19. অধিহারে
 20. অনন্ত স্পর্শক
 21. অসীমপথ
 22. অসমনিয়ত
 23. অবস্থান্তর
 24. অবসন্ন
 25. অর্থহীন গালিরূপে ব্যবহৃত
 26. অভিঘাতী
 27. অমার্জিত হত্তয়া
 28. অসুস্থ হত্তয়া
 29. অসভ্য লোক
 30. অতিবৃদ্ধ লোক
 31. অতি জরাগ্রস্ত লোক
 32. অক্ষ
 33. অতি জরাগ্রস্ত
 34. অতি প্রাচীন
 35. অগ্রবর্তী
 36. অক্ষবিমুখ
 37. অগ্রদূততুল্য
 38. অগ্র
 39. অগ্রাবস্থিত
 40. অপ্রস্ত্তত
 41. অনাবদ্ধ
 42. অবাধে
 43. অগ্রে
 44. অনির্দিষ্টভাবে
 45. অনড়্বান
 46. অবশেষে
 47. অন্তে
 48. অতি নিকটে
 49. অভদ্র ব্যক্তি
 50. অভ্যন্তরে ধারণ করা