Browse Gujarati to English Dictionary Words Alphabetically

                                                                                     

Words On Page: એ

એક એક એક ડગલું
એક એક પગલું એક થવું
એક પછી એક એક બે
એકકૃષ્ટા એકચિત્ત
એકઠું એકઠું કરવું
એકઠું થવું એકતત્ત્વવાદ
એકતરફી એકતા
એકતાર એકત્ર કરવું
એકત્રિત એકત્રિત કરવું
એકત્રિત થવું એકદંત
એકદમ એકનયન
એકનિષ્ઠ એકની એક છોકરી
એકનું એક એકપક્ષી
એકપણું એકબીજા સાથે
એકબીજાનું એકમત્ય
એકમાત્ર એકરાર
એકરૂપ એકરૂપતા
એકલ એકલ દોકલ
એકલપેટું એકલું
એકસરખું એકાએક
એકાકાર એકાંકી
એકાક્ષી એકાગ્રતા
એકાંત એકાત્મક
એકાદ એકાદશ
એકાદું એકાદેક
Subscribe to newsletter
Dictionary Banner

Tezpatrika.com, Copyright © 2022. All rights reserved.