Browse Tamil to English Dictionary Words Alphabetically

                                                         

Words On Page: ஈ

 1. ஈரமில்லாத
 2. ஈட்டிய விடுப்பு
 3. ஈனு கால வலிப்பு
 4. ஈயோலியாயாழ்
 5. ஈயவ்லஸ் (அ) காற்று சார்ந்த
 6. ஈரோர்படு
 7. ஈருதடான
 8. ஈட்டுறுதிச்சீட்டு
 9. ஈரிணைத் திறம் உடைய
 10. ஈரம்
 11. ஈரமாக்கு
 12. ஈனோல்
 13. ஈரடிச் செய்யுள்
 14. ஈரல் கண்ணரை
 15. ஈயோசினாடுகலன்
 16. ஈட்டுறுதி நிறுமம்
 17. ஈட்டுறுதித் தவணைத் தொகை
 18. ஈதீன்
 19. ஈதயிலசற்றேற்று
 20. ஈதர்நெட்
 21. ஈதயின்
 22. ஈரம் கொண்டுள்ள
 23. ஈனல்
 24. ஈதற்பிணைப்பு
 25. ஈடு அற்ற இழப்பு
 26. ஈடு செய்
 27. ஈடு செய்ய முடியாத
 28. ஈர மண்
 29. ஈட்டி
 30. ஈர்க்கத்தக்க
 31. ஈர்க்கின்ற
 32. ஈரமுறிஞ்சி
 33. ஈர்ப்பு மையம்
 34. ஈடுபடுத்து
 35. ஈரல் தட்டைப்புழு இடைப்பருவம்
 36. ஈரசற்றைல்மோபீன்
 37. ஈரணுக்கொண்ட
 38. ஈரிடமான
 39. ஈருப்புமூல அமிலம்
 40. ஈரொட்சைட்டு
 41. ஈட்டி மீன்
 42. ஈரலகுச் சர்க்கரை
 43. ஈர்
 44. ஈர்ப்பு ஆற்றலினால் இயங்கு
 45. ஈடுகட்டு
 46. ஈயம்
 47. ஈயக்குரோமேற்று
 48. ஈயங்காபனேற்று
 49. ஈயநஞ்சேறல்
 50. ஈயவசற்றேற்று